Sporda Siddet ve Stadyum Güvenligi sorununa iliskin çözüm önerileri
27 Ekim 2013
21’nci Yüzyılın Siber Hırsızları
31 Ekim 2013

Saglıklı Okul iklimini nasıl olustururuz?

Yatılı okulda zehirlenme!

888944_detay

 

“Bingöl’ün Kiğı ilçesi yatılı bölge ilköğretim okulunda eğitim gören 39 öğrenci ve 1 öğretmen, yedikleri yemekten sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.”

Bugün Türkiye Gündemine düşen bu haberi görünce Güvenli Okul Projemizin önemini çok daha iyi anlıyoruz. Güvenli okul sadece güven­lik önlemlerinin en ön planda olduğu bir okul konsepti değildir. Okul iklimini etkileyen birçok faktörün birleşmesi ile ortaya çıkan bu algı sosyal ve toplum­sal içerikli çalışmalarla güç kazanmalıdır. Güvenli ve sağlıklı okul algısının gerçekleşmesinde sağlıklı okul iklimini oluşturacak etmenlerin yanında bu konu ile ilgili düzenlenecek etkinliklerin de önemi büyüktür.

Bu etkinlikleri ana başlıklarla şunlardır;

– Aile ve toplumun katılımı.

– Okul çalışanlarına yönelik sağlığı geliştiren uygulamalar.

– Okulda danışmanlık, psikolojik ve sosyal hizmetler.

– Sağlık hizmetleri.

– Beslenme hizmetleri.

– Beden eğitimi ve diğer aktivite programları.

– Sağlık eğitimi.

– Sağlık, güvenlik, politikalar ve çevre.

Okul yönetimi tarafından etkinlikler düzenlenerek okul sağlığı programları ya da toplum sağlığı ile ilgili öğrenci ve aileler bilinçlendirilmelidir.

Çocukluk dönemi, sağlık alışkanlıklarının geliştirilmesi için en elverişli dö­nemdir. Sağlıklı bilgi, tutum ve davranışlarını geliştiren öğrenciler çevrele­rindeki öğrenciler için de eğitici olmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde öğrenciler eğitim yılı içerisinde günün yaklaşık üçte birini okulda geçirmektedir. Öğren­cilerin sağlıklı bir çevrede eğitim ve gelişimlerini sağlayabilmeleri için önleyi­ci ve koruyucu sağlık programları ve prosedürleri oluşturularak uygulamaya konulmalıdır. Okul ortamında karşılaşılabilecek olası riskler temiz olmayan su, iç ve dış or­tamlardaki hava kirliliği, organik çözücü maddeler ve bakteriler ile kontamine olmuş ortamlar, sıtma gibi vektörlerle taşınan hastalıklar ve güneşten kay­naklanan radyasyona karşı prosedürler geliştirilerek, çevresel risk faktörlerini önlemeye yönelik önlem ve programlar planlanmalı ve uygulamaya konulma­lıdır. Böylelikle okul ortamını olumsuz etkileyebilecek hastalıkların ve diğer fak­törlerin gelişme riski azaltılabilir. Okul ortamında sağlık sorunlarını etkile­yebilecek fiziksel faktörlerin önceden tespit edilerek buna yönelik önlemlerin geliştirilmesi yararlı sonuçlar verecektir. Sağlıklı okul için gerekli şartlar belirlenerek buna yönelik standartlar oluş­turulmalıdır. Bu standartların korunması ve denetlenmesi için de etkin bir denetim mekanizması uygulamaya konulmalıdır. Okul sağlığı hizmetleri öğ­rencilerin sağlığını korumak ve geliştirmek için yapılan çalışmaların tümü­nü kapsamaktadır. Böylece sağlıklı okul yaşamı oluşturulurken diğer yandan da öğrenciler ve veliler bilinçlendirilerek topluma koruyucu ve öğretici sağlık eğitiminin verilmesi gerçekleştirilmiş olur. Sağlıklı okul için aşağıda belirtilen önlem ve prosedürler uygulanmalıdır.

a. Bina içerisinde koku yapacak katı atıklar ve çöpler yok edilmelidir. Her yıl karbonmonoksit ve radon gazı denetimleri yapılmalıdır.

b. Tuvalet ve lavabolar sağlığa uygun, temiz ve hijyenik olmalıdır.

c. Tuvalet ve lavabolar sınıflara çok yakın olmamalıdır.

d. Tuvalet ve lavabolar her katta kız ve erkek öğrenciler için kolay ulaşılabilir yerlerde ve yeterli sayıda düzenlenmelidir.

e. Tuvalet ve lavabolarda sabun, deterjan ve diğer temizlik maddeleri bulundurulmalıdır.

f. Okul koridorları, tuvaletleri, yemekhaneler ve sosyal aktivitelerin paylaşıldığı bölümler güvenli, hijyenik kurallara uygun ve sağlıklı bir yapıya sahip olmalıdır.

g. Okul ve çevresinde su birikintilerinin oluşumu engellenerek sivri­sinek ve diğer vektörlerin yaşayabileceği ortamlar ve sıtma gibi has­talıkların gelişme riskini önleyici çalışmalar yapılmalıdır.

h. Riskleri azaltmaya yönelik plan ve programlar tespit edilerek okul dışı etkinliklerin, hava kirliliği ile güneş ışınlarının ve böceklerin en az olduğu zaman dilimlerinde yapılması planlanabilir. Bu şekilde öğrenciler hava kirliliğinin olumsuz etkilerinden ve ultraviyole ışın­larından kaynaklanan radyasyonun zararlarından ve böceklerle taşı­nan hastalıklardan korunmuş olurlar.

i. Okul çevresinde araçların çalışır durumda bulunması veya geçişle­ri düzenlenerek özellikle otobüslerin eksoz gazlarının okul binasına girişi önlenmiş olur.

j. Çocuklara yemek öncesi el yıkama alışkanlığı kazandırılarak temel gıda güvenliği ile ilgili önlemler öğretilebilir.

k. Gıdaların hazırlanması ve muhafazası sırasında temel gıda güven­liğine ilişkin önlemlerin belirlenmesi, öğretilmesi ve uygulanması önemlidir.

l. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için okul etrafına gölge veren ağaç türleri dikilebilir.

m. Atık maddelerin ayrıştırılması ve geri dönüşünün sağlanması için gerekli teknolojilerden yararlanılır.

n. İç ortam havasının temizliğini sağlamak için koridor ve sınıflar sık sık havalandırılarak değişik hastalıkların ortaya çıkması önlenir.

o. Toplumda ve okullarda sık görülen sağlık sorunlarına yönelik araştırmalar yapılarak önlemler geliştirilir.

p. Öğretmen, öğrenci ve velilerin okul ortamında sağlığı etkileyebile­cek çevresel risk faktörleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olma­ları için değişik programlar yapılmalıdır.

r. Okul müfredat programında çevre sağlığına ilişkin programlara önem verilmelidir.

s. Okulda sağlık hizmetlerinin tam zamanlı olarak bir okul hemşiresi tarafından verilmesi ve okul sağlığı uzmanından danışmanlık hizme­ti alınması önemlidir.

t. Okul ortamında gerçekleşen yaralanmaların tanılanması ve mü­dahalelerin zamanında yapılması sağlıklı ortamın gerçekleştirilmesi açısından gereklidir.

Öğrencilerimizin, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yüzlerinden gülücükler saçarak eğitim aldığı okul konseptinin bir an önce  oluşturulması gerekir. Bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması dileği ile…

Osman Öztürk

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir