Sporda Siddet ve Stadyum Güvenligi sorununa iliskin çözüm önerileri
27 Ekim 2013

Güvenli Okul

1209283_545900695482317_1141641962_n

Dünyanın en genç ve dinamik nüfusuna sahip ülkemizde, güvenlik sektörü her geçen gün büyümektedir.Güvenlik ekonomisi gerek insan kaynakları gerekse sektörde yer alan iş gücü yoğunluğu ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan ekonomik parametrelerdeki değerleri ile, hizmet sektörleri içinde iyi bir yere yükselmiş bulunmaktadır.

Özel güvenlik yapılanması , kolluk kuvvetlerinin kamu güvenliğini sağlama amacına uygun olarak, yardımcı görev ve sorumluluklar üstlenerek, devletin bu alandaki yükünü azaltmaktadır. City Security Group olarak, uzmanlaşmış personelimiz ve akademik vizyonumuzla ülkemize özel güvenlik sektöründe en iyi hizmeti sunmakta kararlıyız.

Yedi milyarlık dünya nüfusunun yarısını, ülkemizde ise nüfusun 22.6 milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. Halen 17.2 milyon öğrencinin bulunduğu ülkemizde, eğitim çağındaki çocukların güvenli bir okul ortamında eğitimlerini sürdürebilmelerine yönelik olarak hazırladığımız “Güvenli Okul Projesi” nin önem ve değeri ortaya çıkmaktadır.Okullar ve çevresinde oluşabilecek güvenlik risk ve tehlikesinin önlenmesinde kolluk kuvvetleri ile koordineli çalışılmasının yanında; okul, öğrenci, aile ve toplum işbirliğinin sağlanmasının önemi tartışılmazdır.

Okul güvenliği sadece okul ve çevresinin güvenliğini sağlayıcı ve koruyucu çalışmaları içermez. Güvenlik algısının güçlü olduğu güvenlik yönetiminin her aşamasında, okul bina ve kampüslerinin tasarımından sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin çeşitliliğine ve kalitesine, öğrencilerin şiddet içeren davranışlarından, öğrenmeye odaklanmalarına kadar, okul kültürü ve iklimini oluşturan tüm etmenler bulunmaktadır.

Çocuk ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların belirlenmesi amacıyla TBMM Araştırma Komisyonunca yapılan bir anket çalışması kaygı verici bir duruma işaret etmektedir. Güvensiz ortamı gerekçe gösteren lise öğrencilerinin %15,1’i okula delici, kesici alet ve silahla gelmekte, %6,9’u da en az bir defa uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri denediğini belirtmektedir. Araştırmaya göre, ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin %7,7’si çete üyesidir. Çete üyesi olma nedenleri arasında ise güvensizlik ortamı en belirleyici etkendir.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan bir çalışmada; eğitim öğretim yıllarına göre kayıt altına alınan şiddet içerikli olay sayısının, 2007’de 3.014, 2009’da 1.716, ve 2011’de ise 434 olduğu tespit edilmiştir.

Yine bir çalışmada; okulların %62,3’ünde şiddet olayları yaşanırken, bunların %44,2’sinin fiziksel şiddet, %43,5’inin sözlü şiddet, %12,7’sinin sözlü taciz, %8,8’inin psikolojik şiddet, %5,7’sinin fiziksel taciz, %5,3’ünün ayrımcı şiddet ve %3’ünün ise duygusal taciz olduğu görülmektedir.

UNICEF’e göre okullarda şiddet küresel bir sorundur. Avrupa’da her gün dört çocuk şiddet sonucu hayatını kaybetmektedir.Her geçen gün şiddet olaylarının arttığı dünya ülkelerine paralel olarak ülkemizde de okullardaki şiddet olayları bu artıştan etkilenmekte ve toplumun dikkatini daha fazla çekmektedir.

Şiddet olaylarının çok yönlü olduğu okullarda okul paydaşları arasında uygulanan şiddet nedeniyle, okul ortamının güvenliği olumsuz etkilenmektedir. Victor Hugo “Bir okulun yapılması, bir hapishanenin kapanması demektir” diyerek eğitim ile suç arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.

Toplumun örgütlü bir kurumu olarak okulda roller ve sorumluluklar ve uyulması gereken yazılı kurallar vardır.Okul toplumun bir parçası olduğundan, sorunları önleme ve çözmede yerel paydaşlarla işbirliği yapmalıdır.Ülkeden ülkeye toplumsal yapı ve ihtiyaçlar farklılık göstermekte ve okulların güvenliğini etkileyen oldukça fazla etmen bulunmaktadır.Okullarda güvenli ortamın ve çevrenin yaratılması için farkındalık yaratmak gerekmektedir.Ülkemizde bu alanda bir çok çalışma yapılmakta ise de yeterli olamamaktadır.

Okul güvenliği, öğrenci, öğretmen ve okul çalışanları gibi kişileri ve bu kişilerin birbirlerine karşı tavırları gibi çevresel faktörleri içermekle birlikte, fiziksel koşulları da kapsamaktadır.  Güvenli okul, yalnızca suça karışmaktan veya suçtan zarar görmekten korkulan okul olmayıp, yönetici ve okul çalışanlarının tutum ve davranışlarını, okulun tasarımını ve binanın yapısından donanımına kadar daha birçok özelliği de içinde taşıyan okuldur. Okul güvenliğinin sağlanmasında okul yöneticileri, öğretmen ve rehberlerin rollerinin önemli olduğu kabul edilmelidir. Okul güvenliği çok aktörlü ve çok fonksiyonlu işbirliğini gerekli kılmaktadır.Ülkemiz, 22.6 milyon çocuk nüfusuyla, diğer ülkelere göre farklı bir demografik yapıya sahiptir.Bu durum okul güvenliği ve çocuk konusunda yeni sosyal ve güvenlik politikaları oluşturulmasını ve eğitimlerinin sürekli geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Okullarda akademik anlamda eğitim ve öğretim etkinliklerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için okul ortamının elverişli olmasının yanında, okulun fiziksel kapasitesi ile öğrencilere sunduğu okul atmosferinin öğrencinin öğrenme ve gelişim psikolojisi üzerinde etkisi bulunmaktadır.

Güvenli okul, eğitimin korku, şiddet ve kaygıdan uzak, güvenli bir ortamda gerçekleştirildiği okuldur. Özgüven ve bağlılık duygusunun olduğu bir iklimsellik vardır.Öğrencilerin okulda karşılaşabilecekleri güvenlik risklerine karşı güvenli bir çevrede yaşatılmaları hedeflenmektedir.

Güvenli Okul Nedir ?
Fiziki güvenlik standartları yönünden belirlenen plan ve normlara göre dizayn edilmiştir. Yüksek ölçekli güvenlik algısına ve prosedürlerine sahiptir.Kampüs, okul binaları ve çevreleri yetenekli kamera sistemleri ile izlenir, giriş ve çıkışları özel güvenlik personeli tarafından kontrol edilir.Önceden hazırlanan güvenlik planları ile acil durum planlarına göre olası olaylara karşı alınacak önlemler ve uygulanacak yöntemler planlanarak belirli zaman aralıklarında uygulamaya dönüştürülür ve sürekli güncel tutulur.

1- Güvenli Okul “öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal bakımdan özgür hissetmeleridir”
2- Güvenli Okul “okulda öğrenme için uygun bir ortam yaratılmasıdır”
3- Güvenli okul; öğrenci, öğretmen, yönetici ve diğer çalışanlar ile ziyaretçilerin olumlu etkileşimde bulunduğu, tavır ve tepkilerin tehdit ve tedirgin edici olmadığı, ılımlı ilişkilerin ve kişisel gelişimin önünün açık olduğu bir iklimin yaşandığı okuldur.
4- Bir grubun diğer öğrenci veya arkadaş gruplarından daha üstün olmadığı, okuldaki tüm bireylerin birbirlerine saygı ve sevgiyle yaklaştığı,özgür bir sosyal çevrenin olduğu okuldur.
6- Güvenli okul, güvenliğin yalnızca okul ortamının güvenliği ile sınırlı olmadığı, kapsam ve boyutlarının öğrenci, öğretmen ve diğer okul çalışanlarının okula gitmek amacıyla evlerinden ayrılmaları anından başlayarak tekrar evlerine dönmelerine kadarki tüm aşamaları içeren okuldur.

7- Öğrencinin nefes aldığı okul atmosferinde öğrenmekten başka bir şeyi düşünmediği, eğitimini engelleyebilecek olgu ve algılardan uzak tutulduğu okuldur.

8- Güvenli Okul, fiziki ve teknolojik enstrümanlarla güçlendirilmiş, iç ve dış çevresiyle güven veren sıcak bir okul iklimine ve güvenli kampüs alanlarına sahiptir.
9- Bu öyle bir iklimdir ki, asla içinde şiddete, korkuya ve tedirginliğe yer yoktur.
10- Okul, aile, öğretmenler ile özel güvenlik ve kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği ve iletişim en üst boyuttadır.
11- Güvenli okul, fiziksel kavga ve şiddetin ya da akran zorbalığının olmadığı, öğrencilerin birbirleri ile iyi ilişkiler kurdukları okuldur.
12- Öğrenci davranışları ile ilgili kurallar açık ve net bir şekilde tanımlanarak duyurulmuştur.
13- Küçük nitelikli suçların ya da sataşmaların önemsiz sayılarak geçiştirilmediği ve daha büyük ve önemli suçların doğmasının engellendiği okuldur.
14- Öğrencilerin kendilerini okula ait hissettikleri, ailelerin de aynı duyguyu taşıdıkları okuldur.
15- Güvenli okul, kapsamlı bir acil durum yönetimi ve çözümü sunar.
16- Güvenliğin en önemli ve görünür öncelik haline getirilmesi stratejisi uygulanır.
17- Güvenli okulda, güçlü ve etkili bir liderlik, kendini işine adamış öğretmen kadrosu, üst düzeyde ailesel ve toplumsal katılım ve işbirliği süreçleri vardır.
18- Okulun fiziksel mimarisi ve düzenlemeleri güvenlidir.
19- Sorunları önlemeye, okul güvenliğini güçlü bir şekilde devam ettirmeye yönelik stratejiler tutarlı ve devamlı olarak uygulanır.
20- Düzenli ve odaklanmaya elverişli sınıfları vardır.
21- Güvenli okul sadece; metal detektörler, x-ray cihazları, kameralar ve tel örgülerle korunan, koridorlarında nöbet tutulan ve tüm olaylara özel güvenlik veya kolluk kuvveti tarafından müdahale edilen, korku ve tedirginlik veren okul değildir.
22- Güvenli okul; öğrenciler arasında birinin diğerine uyguladığı şiddetin yetişkin bireyler arasında affedilebilir bir durum olarak görülüp rapor edilmediği bir okul da değildir.

Bu tanımlamalar doğrultusunda bir özet yapacak olursak, güvenli okul ya da okul güvenliği denildiğinde;
a) Okul ve çevresinin güvenliği (bina güvenliği, bahçe/çevre güvenliği ve altyapı ihtiyaçları),
b) Öğrenci güvenliği (başarıya odaklılık, planlı yaşam, özdenetim sahibi olma, değerlere sahip olma),
c) Aile güvenliği (aile içi güven, aile içi şiddetin önlenmesi, ebeveyn eğitimi),
d) Toplum güvenliği (medya ve eğitim, okul-çevre işbirliği, okulların toplum tarafından desteklenmesi) anlaşılmaktadır.

GÜVENLİ OKUL STANDARTLARI
​Güvenli okul, fiziki güvenlik standartları yönünden belirlenen plan ve normlara göre dizayn edilmiştir. Yüksek ölçekli güvenlik algısına ve prosedürlerine sahiptir.

Güvenli Okul Standartlarını Şu Başlıklar Altında İnceleyebiliriz;

Güvenli Çevre, Güvenli Bina, Güvenli Bahçe, Güvenli Sınıf, Sağlıklı Okul, Deprem ve Doğal Afetlerde Güvenlik, Yangın Güvenliği, Güvenli Ulaşım / Servis Güvenliği

Güvenli Çevre

Okulun çevresi korunaklı duvarlar ve engellerle güvenli bir fiziki yapıya sahip olmalıdır.

Güvenli Bina

a) Deprem yönetmeliği doğrultusunda okul binasının jeolojik yönden zemin etüdü yapılarak, depreme dayanıklılığı tespit edilmelidir.
b) Okul binaları suçların ve şiddet olaylarının yoğunlaştığı ve güvenlik risklerinin bulunduğu bölgelerde inşa edilirken daha güvenli alanlar seçilmelidir.

Güvenli Bahçe

Okul binasının ve bahçesinin tasarımı öğrencilerin öğrenmelerini olumlu yönde etkileyen, yaratıcılıklarını geliştiren, kişisel ve entelektüel gelişimleri için pozitif bir ortam sunmalıdır.

Güvenli Sınıf
Sınıf ortamı dendiğinde, ard arda dizilmiş düzenli sıralarda oturmuş öğrencilerin yükseltilmiş bir platformda duran kara tahtanın önündeki kürsüden ders anlatan öğretmeni dikkatle dinlemeleri akla gelir.  Güvenli okul konseptinde okul mimarisi çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak daha esnek ve uyarlanabilir çözümler içermektedir.

Sağlıklı Okul,
Okul ortamında karşılaşılabilecek olası riskler, temiz olmayan su, iç ve dış ortamlardaki hava kirliliği,bulaşıcı hastalıklar ve güneşten kaynaklanan radyasyona karşı prosedürler geliştirilerek, çevresel risk faktörlerini önlemeye yönelik önlem ve programlar planlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır.

Deprem ve Doğal Afetlerde Güvenlik
a) Okul binası, deprem yönetmeliği doğrultusunda deprem ve sel baskını gibi doğal afetlerde, acil durum prosedürleri ve kriz yönetimi esaslarına uygun olarak projelendirilmelidir.

Yangın Güvenliği
a) Yangın yönetmeliği gereğince,yangın güvenliğine ilişkin müdahale ve acil durum planları hazırlanarak yapılacak periyodik tatbikatlarla okul paydaşlarına öğretilmelidir.

Güvenli Ulaşım – Servis Güvenliği
Güvenli okul, öğrencilerin evlerinden ayrıldıkları andan başlayarak okula vardıkları ve eğitimlerini tamamlayıp tekrar eve döndükleri ana kadar geçen tüm aşamaları içermektedir. Öğrenci ve öğretmenlerin geliş ve gidişlerini güvenli yollardan ve trafik kurallarına uygun olarak yapmaları, ulaşım ve servis güvenliğinin en önemli yönünü teşkil etmektedir.

GÜVENLİ OKUL VE ÖZEL GÜVENLİK

Güvenli bir okulda olması gereken okul güvenlik yönetimi ve aşamalarını 5 ana başlıkta inceleyebiliriz: Planlama, Organizasyon, Yönetme/Yürütme, Koordinasyon, Kontrol/Denetim

​Okul Güvenlik Yönetimi: Okulun fiziki, psikolojik ve duygusal güvenliği konusunda yetkilendirilmiş okul yönetimi ve okul özel güvenlik birimi ile bütünleşerek güvenliğin tüm boyutlarından sorumlu kurumlar ve bireyler arası işbirliğini sağlama ve okulun güvenlik amaç ve beklentileri doğrultusunda yöneltme, uygulama ve denetleme konularındaki faaliyetler ile planlı ve programlı çalışmaların bütünüdür.

OKUL GÜVENLİK PLANI
Okul güvenliğinin istenilen düzeyde sağlanması için okul güvenlik politikalarının ve planlarının oluşturulması gerekir.Bir kriz esnasında yapılacak iş ve etkinlikleri kapsayan bir süreçtir.

GÜVENLİ OKULDA SUÇLARA KARŞI ÖNLEME PROJELERİ
• Güvenli okul, okul paydaşlarının kendini mutlu ve iyi hissettiği bir okul olmanın yanında, öğrenci, öğretmen, aile ve güvenlik işbirliği ve iletişiminin en güçlü olduğu ve suçu önlemeye yönelik projelerin uygulandığı bir okul yapısıdır.

Tüm bu bilgilerin ışığında Güvenli Okulu en iyi anlatan tanım şudur;

Güvenli Okul; öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal bakımdan özgür hissettikleri, öğrenme ve öğretme için en uygun ortamın olduğu, tedirginlik, korku ve gözdağının olmadığı, yüksek ölçekli güvenlik algısına ve uygulamalarına sahip, özgür ve güvenli bir ruhu, huzurlu ve mutlu bir atmosferi, birbirini seven ve değer veren, okuluna bağlılık hissiyle dolu, öğrenmeye ve öğretmeye odaklanmış öğrenci ve öğretmenleri, uyum ve uzlaşıyla oluşturulmuş kuralları, olası suç olgularına karşı önceden saptanmış plan ve projeleri bulunan, proaktif bir güvenlik algısının etkin ve yetkin olduğu, ailelerin çocuklarının dönüşünü gönül rahatlığıyla beklediği, sınıfları tebessüm eden, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerle renklendirilmiş bahçesi öğrencilerin sevinç çığlıklarıyla çınlayan, umut ve bilginin güneş gibi ısıttığı, gözlerinin içi gülümseyen okuldur.

City Security Group olarak güvenli okul alanında markalaşacağız. Güvenli okul standartlarını tespit ve denetlemeye yönelik olarak markalaştırma ve akreditasyon çalışmaları yapacağız.

Güvenli Okul kalite ve standardını  simgeleyen turkuaz bayrağımız ve logomuzla bu alanda öncü olacağız. Güvenli okul konseptini ülkemizde kamuoyunun ve akademik dünyanın dikkat ve gündemine taşıyarak, bu alanda yeni ve çağcıl projeler gerçekleştireceğiz.

Okul, öğrenci ve servis güvenliği konusunda yetkin uzman kadrolar oluşturarak okullarda etkin çalışmalar yapacağız.

Güvenli okul konseptini benimsemiş ve standartlarını gerçekleştirmiş okulların oluşturduğu bir Türkiye özlem ve umudunu çok güçlü duygularla taşıyorum. Bugün bir hayal gibi görünen bu arzu ve umut, bir gün mutlaka gerçek olacaktır.

Ayrıca ülkemizde okul güvenliğini olumsuz etkileyen olaylara ilişkin verilerin toplanarak, bilimsel analizlerinin yapıldığı bir okul ve öğrenci güvenliği ulusal bilgi merkezi mutlaka oluşturulmalıdır.

“Daha Güvenli Okullar Daha Güvenli Yarınlar Demektir”

                                                                        Osman ÖZTÜRK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir