Mutlu Yıllar
31 Aralık 2015
Güvenli Okul Güvenli Gelecek
16 Ağustos 2016

Güvenli Bir Okul Yaşamı İçin Çocukların Sokakta ve Evde Karşılaşabilecekleri Riskler ve Suç Olgusu

Her geçen gün artan şiddet olgusu ve buna paralel olarak ortaya çıkan güvenlik endişesi çocukların okul yaşamı için birçok sorun oluşturuyor. Okul yolunda trafik güvenliği başta olmak üzere çeşitli güvenlik riskleri ile karşılaşan çocuklar duydukları güvensizlik duygusu nedeniyle eğitim süreçlerinde olumsuz etkileniyor. Okul yolunda servis sürücülerinin riskli tavır ve davranışlarının yanında öğrencilerle ve velilerle iletişim eksiklikleri öğrencilerde kaygı ve korku yaratıyor. Özellikle trafik kurallarına uymayan, standart dışı araç kullanan sürücüler yüzünden birçok trafik kazası ve yaralanma olayları yaşanıyor. Öğrenci kavgaları ve zorbalık olayları açısından ise, okul ve çevresi en çok olayların yaşandığı bölgeler. Okul güvenlik yönetiminin yetersizliği, güvenlik görevlilerinin olmayışı ya da yeterli deneyime sahip olmayışı da çocukların güvenliği için büyük risk faktörleri oluşturuyor.

Sokaklar Çocuklar İçin Tehlike Yaratıyor

Hızlı bir şekilde değişen ve gelişen sosyal yapıda yeni sosyal sorunlar ortaya çıkmakta, var olan sosyal sorunlar ise çeşitlenmekte ya da etki alanı genişlemektedir. Sosyal sorunlar yeni suç türleri yaratarak toplumsal yaşam için risk oluşturmaktadır.

Hızlı ve düzensiz kentleşme, sosyo-ekonomik yetersizlik, göç, sağlıksız yerleşim ve yaşam koşulları, aile içi ilişkilerde parçalanmış ailelerin yarattığı sorunlar, aile içi şiddet, ailenin kalabalıklığı, cinsel şiddet ve istismar, eğitim düzeyinin düşüklüğü, yetersiz kontrol çocukları olumsuz davranışlara ve sokağa itmektedir.

Sokak Çocukları Suç Kurbanı

Sokak çocukları, ekonomik düzensizliğin, savaş ve yoksulluğun, geleneksel değerlerin yok olmasının, aile içi şiddetin, fiziksel istismarın kurbanları olarak görülmelidir.

Sokakta yaşayan, evden kaçan, suç işleyen ve suça maruz kalan çocuklar, gerek kendi ailelerine, gerekse, yaşadıkları çevrenin genel düzenine de zarar verirler. Özellikle bağımlılık riski altındaki çocuklar birçok güvenlik ve sağlık sorununa neden oluyor. Ayrıca çocuğun uyuşturucu madde kullanımı ile işlediği suç türü arasında anlamlı bir ilişki bulunuyor.

Çocukların Geleceği İçin Çocuk Suçluluğu İncelenmeli

Bu sorunların, zamanında tespit edilerek soruna neden olan faktörleri saptamak, gelecekte bireysel ve toplumsal maliyeti daha da çok olacak bu sorunu önlemek açısından yarar sağlayacaktır.

Çocuk suçluluğu, çocuğun sosyal uyumsuzluğu ile doğru orantılıdır. Çocuktaki sapma davranışlarının müdahale gerektiren boyuta taşınması ile suç ortaya çıkar. Suça sürüklenen çocuklar için yasal süreçlerin ve önlemlerin işlerlik kazanması önemlidir. Yasal yaş sınırı altındaki çocukların ceza sorumluluğu olmadığından ceza kovuşturması yapılamamakta ve çocuklara özgü güvenlik önlemleri uygulanabilmektedir.

Danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma önlemleri uygulamaya konulabilmektedir

ABD’de yapılan bir araştırmada, öğrencilerin okul ve mahalle güvenliği algıları incelenmiştir. Bu araştırma ile öğrencilerin okula ilişkin korkuları belirlenmiştir. Okullardaki silahla yaralanma olayları öğrencilerin güvenliği için yeni önlemler alınmasına yol açmıştır. Öğrencilerin uyuşturucu kullanımı ile şiddet arasındaki ilişkiye bakıldığında, şiddet ve suçtan zarar görme oranlarının arttığı görülmüştür.

Sokak Çocukları Yaşamlarını Ailelerinden Destek Almadan Sağlıyor

Sokaktaki çocuklar, ailesinden giderek az destek alan, ailenin geçim sorumluluğunu çalışarak paylaşmak zorunda kalan çocuklardır. Sokak çocukları ise, günlük yaşamlarını ailelerinden hiçbir destek almadan, bir başlarına sağlayan çocuklardır. Bu çocuklar sokağı kendi evleri gibi görürler.

Yoksulluk, doğal afetler, savaşlar ve göçler sokakta yaşamaya neden olabilmektedir. Sokak çocukları şiddetin, ilaç ve alkol kullanımının olduğu kalabalık ev ortamları ile savaştan ve göçten dolayı bölünmüş topluluklardan gelirler. Ülkemizde terörden kaçan çocuklar eğitim sorunlarından başka yaşam zorluklarına karşıda mücadele ediyor. Özellikle Suriyeli mülteci ve göçmen çocukların sokaklarda karşılaştıkları suçlar ve yaşadıkları psikolojik, eğitimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar tüm boyutlarıyla incelenmeli ve önlemler alınmalıdır.

Ülkemizde, göç ve kentleşme olgusu sokak çocukları sorununun temelini oluşturuyor

Ülkemizde şiddetin bir terbiye biçimi olarak algılanması, aile ve kamusal alanda kabul görmesi bu sorunun tekrarlanmasına ve gizlenmesine yol açmaktadır. Çocukların gelişimlerini ve büyümelerini olumsuz etkileyecek işlerden ve ekonomik sömürülmelerinden korumak devletin sorumluluğundadır. Çocukların fuhuş ve pornografi dahil, her türlü cinsel istismar ve sömürüden korunması kadar, işkence veya zalimce ve insanlık dışı ve aşağılayıcı ceza ve muameleye karşı korumakta devletin görevlerindendir.

İşte sokakta ve evde birçok sorunla karşılaşan çocukların güvenli bir okul ortamında eğitimlerine ve gelişimlerine devam etmeleri gelecekteki yaşamları için önemli bir süreç olarak öne çıkıyor. CSG Güvenli okul Projesi bu tür sorunların yaşanmaması için risk haritası oluşturarak okul-aile-toplum-güvenlik işbirliğini en üst düzeyde sağlıyor.

Osman ÖZTÜRK
CSG-City Security Group
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO
Bahçeşehir Üniversitesi
Güvenlik ve Koruma Programı
Genel Koordinatörü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir